Verksamhetsberättelse för 2016

Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2016.

Föreningens verksamhet bestod liksom tidigare år i arrangemang av studiedagar, diskussioner och föredrag om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen. Föreningen har även främjat ett internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga området, främst genom organisationen ALAI, Association Littéraire et Artistique Internationale, till vilken föreningen är ansluten såsom en av dess nationella medlemsgrupper. Jan Rosén är Vice President i ALAI och SFU har rätt till ytterligare tre ledamöter i exekutivkommittén. Gunnar Karnell är hedersledamot i exekutivkommittén.

Ett 60-tal medlemmar deltog i föreningens årsmöte den 14 mars på Nalen. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls en paneldiskussion under rubriken "Nya avtalslicenslösningar i praktiken". Mats Lindberg (Bildupphovsrätt), Catharina Ekdahl (Digisam), Jerker Rydén (Kungliga biblioteket), Christer Johansson (Bonus Copyright Access) och Mattias Åkerlind (Copyswede) deltog.

Den 13 juni anordnade föreningen en våravslutning på Hotell Skeppsholmen. Temat för eftermiddagen var ”Nordisk upphovsrätt - reformer och export till EU”. Bengt O. Hermansen (Kulturdepartementet i Norge) talade om förslaget till en helt ny norsk upphovsrättslag. Jukka Liedes (ordförande för ALAI:s särskilda arbetsgrupp om avtalslicenser) talade om avtalslicenser i en paneuropeisk kontext. Därefter följde mingel och middag. Drygt 90 personer deltog.

Den 6 oktober anordnade föreningen ett kvällsmöte med middag. Under rubriken ”Sista ordet om länkning?” talade Daniel Westman (Stockholms universitet), Monique Wadsted (MAQS Advokatbyrå) och Johan Åberg (Advokatfirman Westermark Anjou). Drygt 70 personer närvarade.

Den 5 december arrangerade föreningen studiedagen ”EU-reformer, aktuell rättspraxis, nya avtalslösningar och avtalsförutsättningar” med drygt 100 deltagare. Förmiddagen ägnades åt EU-kommissionens nyligen framlagda reformpaket på upphovsrättsområdet. Under eftermiddagen diskuterades aktuell upphovsrättslig praxis samt nya avtalslösningar och avtalsförutsättningar på tv- och filmmarknaderna. I programmet deltog Jan Rosén (Stockholms universitet), Johan Axhamn (Stockholms universitet), Olle Wilöf (Journalistförbundet)
Jeanette Gustafsdotter (TU), Annika Bevington (Google), Birgitta Adamson (Sveriges Television), Wendela Hårdemark (Stim), Daniel Westman (Stockholms universitet), Karin Cederlund (Sandart & Partners), Mattias Rättzén (Sandart & Partners), Helene Miksche (ComLaw),
Elisabeth Bill (Svenska Filminstutet), Eric Broberg (Walt Disney Studios Nordic), Susin Lindblom (Dramatikerförbundet) och Tobias Andersson (HBO Nordic).

ALAIs kongress hölls den 15-16 september i Rom. Temat var “Applied Arts under IP Law: the uncertain border between beauty and usefulness”. Representanter för styrelsen fanns på plats.

Föreningen delade den 13 juni ut SFU-priset i upphovsrätt eller upphovsrätten närstående rättigheter. Priset om 20 000 kr gick till Ross Rydén för uppsatsen ”Det upphovsrättsliga originalitetskravet – verkshöjd eller upphovsmannens egen intellektuella skapelse?”.

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU representeras i NIR:s styrelse av Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av Jan Rosén.

Föreningen hade vid årsskiftet 2016/17 358 medlemmar (föregående år 360) och 30 stödjande medlemmar (föregående år 28).

Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Jan Rosén, kassör Kenth Muldin, sekreterare Daniel Westman samt ledamöterna Stephan Carlsson, Peter Danowsky, Henrik Grinbaum, Helene Hillerström Miksche, Gunnar Karnell, Susin Lindblom, Lena Frånstedt Lofalk och Johan Axhamn. Per Jonas Nordell har i egenskap av redaktör för NIR varit adjungerad ledamot. Styrelsen höll två möten under året. I perioden mellan dessa möten har styrelsen diskuterat aktuella frågor per e-post.

Revisorer har under verksamhetsåret varit Carl-Anders Svensson och Mats Lindberg. Elisabeth Bill har varit revisorssuppleant.

Föreningens valberedning har bestått av Erica Wänelöf, Staffan Boström och Mathias Willdal.

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2014 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2013 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2012 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2011 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2010 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2009 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2008 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2007 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2006 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2005 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2004 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2003 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2002 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2001 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2000
Sammanställning av föreningens verksamhet 1954-2004 (pdf-format)

 

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2017-03-21