Verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2017.

Föreningens verksamhet bestod liksom tidigare år i arrangemang av studiedagar, diskussioner och föredrag om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen. Föreningen har även främjat ett internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga området, främst genom organisationen ALAI, Association Littéraire et Artistique Internationale, till vilken föreningen är ansluten såsom en av dess nationella medlemsgrupper. Jan Rosén är Vice President i ALAI och SFU har rätt till ytterligare tre ledamöter i exekutivkommittén (för närvarande Daniel Westman, Helene Hillerström Miksche och Johan Axhamn). Gunnar Karnell är heders-medlem i ALAI och har därmed en personlig plats i exekutivkommittén.

Ett 70-tal medlemmar deltog i föreningens årsmöte den 20 mars på Nalen. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar samt middag talade Ludvig Werner (Ifpi) och Johan Axhamn (Stockholms universitet) under rubriken "Harmoniserad reglering av The Value Gap".

Den 12 juni anordnade föreningen en våravslutning på Hotell Skeppsholmen. Tre ämnen be-handlades under eftermiddagen. Först talade Jan Rosen (Stockholms universitet) och Christer Johansson (Bonus Copyright Access) på temat "Sambandet mellan upphovsrätt och ekonomisk tillväxt: vinnare, vinnande tillämpning och betydelsen av pirateri". Därefter diskuterade Thorbjörn Öström (Adnlaw) EU-domstolens dom i Soulier&Doke-målet och dess betydelse för svenska förhållanden. Slutligen analyserade Katarina Strömholm (Strömholm Advokatbyrå) gränsen mellan upphovsrättsligt beroende bearbetning och skapande i fri anslutning i ljuset av Högsta domstolens dom i Svenska syndabockar. Våravslutningen avslutades med mingel och middag. Drygt 85 personer deltog.

Den 26 oktober gästade föreningen Patent- och registreringsverket (PRV) på Valhallavägen. Föreningen stod för mat och dryck. Till kaffet talade PRV:s medarbetare Catharina Ekdahl, Christian Nilsson och Maria Nava om myndighetens roll och uppdrag på upphovsrättsområdet. Drygt 50 personer närvarade.

Den 11 december arrangerade föreningen studiedagen "Praxis, DSM-direktivet och skälig ersättning" med drygt 90 deltagare. Under förmiddagen gjordes en genomgång av aktuell rättspraxis. Dessutom gavs en uppdatering kring status i förhandlingarna om det s.k. DSM-direktivet. Eftermiddagen ägnades åt olika aspekter på skälig ersättning. Här diskuterades bl.a. rätten till skälig ersättning i upphovsrättslig lagstiftning, konkurrensrättsliga frågor samt prak-tiska avtalsfrågor. I programmet deltog Helene Hillerström Miksche (Com Advokatbyrå), Matttias Rättzén (Sandart & Partners Advokatbyrå), Daniel Westman (oberoende rådgivare och forskare), Linda Kullberg (Justitiedepartementet), Jan Rosén (Stockholms universitet), Stefan Johansson (Patent- och marknadsdomstolen), Dan Eklöf (Sandart & Partners Advokatbyrå), Johan Axhamn (Stockholms universitet), Peter Sande (Sandart & Partners Advokatbyrå), Jerker Edström (Bird & Bird), Lena Frånstedt Lofalk (Kanter Advokatbyrå),
Susin Lindblom (Dramatikerförbundet) och Christer Johansson (Bonus Copyright Access).

ALAI:s kongress "Copyright - to be or not to be" ägde rum i Köpenhamn den 18-19 maj. Flera av föreningens medlemmar fanns på plats, däribland representanter för styrelsen.

Det XVI Nordiska upphovsrättssymposiet ägde rum i Helsingfors den 7-8 september. Huvudtemat var "Avtalslicensen - Den uträckta verkan - hur långt?". Flera av föreningens medlemmar fanns på plats, däribland representanter för styrelsen.

Föreningen delade den 12 juni ut SFU-priset i upphovsrätt eller upphovsrätten närstående rättigheter. Priset om 20 000 kr gick till Nedim Malovic för uppsatsen "Presumed Innocent - Should the Law on Online IP Enforcement and ISP Liability Change?".

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU representeras i NIR:s styrelse av Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av Jan Rosén.

Föreningen hade vid årsskiftet 2017/18 310 medlemmar (föregående år 358) och 28 stödjande medlemmar (föregående år 30).

Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Jan Rosén, kassör Kenth Muldin, sekreterare Daniel Westman samt ledamöterna Stephan Carlsson, Peter Danowsky, Henrik Grinbaum, Helene Hillerström Miksche, Gunnar Karnell, Susin Lindblom, Lena Frånstedt Lofalk och Johan Axhamn. Per Jonas Nordell har i egenskap av redaktör för NIR varit adjungerad ledamot. Styrelsen höll två möten under året. I perioden mellan dessa möten har styrelsen diskuterat aktuella frågor per e-post.

Revisorer har under verksamhetsåret varit Mats Lindberg och Elisabeth Bill. Magnus Tonell har varit revisorssuppleant.

Föreningens valberedning har bestått av Erica Wänelöf, Staffan Boström och Mathias Willdal.

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2015 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2014 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2013 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2012 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2011 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2010 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2009 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2008 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2007 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2006 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2005 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2004 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2003 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2002 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2001 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2000
Sammanställning av föreningens verksamhet 1954-2004 (pdf-format)

 

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2018-03-24