Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2022.

Föreningen har liksom tidigare år huvudsakligen ägnat sig åt att arrangera utbildningar, föredrag och diskussioner om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen.

Föreningens årsmöte ägde rum den 31 mars på Nalen. Cirka 55 medlemmar deltog. I samband med årsmötet avgick Lena Frånstedt Lofalk som ledamot av styrelsen. Till ny ledamot av styrelsen valdes Ulrika Jensen. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett samtal med en av föreningens tidigare styrelseledamöter: ”I medierättens tjänst – ett samtal med Henrik Grinbaum”.

Den 26 april arrangerade föreningen ett webbinarium om EU-domstolens dom i mål C-401/19 (Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd). Målet kommenterades av Eleonora Rosati (Stockholms universitet) och Tobias Kempas (Vinge). Cirka 135 personer deltog i webbinariet.

Den 7 juni arrangerade föreningen sin årliga våravslutning på Hotel Skeppsholmen. Teman för våravslutningen var aktuella lagstiftningsprojekt inom upphovsrättsområdet, branschöverenskommelse för förenklad hantering av blockeringsföreläggande vid domstol, samt intrång i upphovsrättigheter till musik. I programmet medverkande Ricardo Valenzuela (Patent- och marknadsdomstolen), Anna Enbert (Justitiedepartementet), Sara Lindbäck (Rättighetsalliansen), My Byström (Synch Advokat), Johanna Tham (Telia), Daniel Westman (oberoende rådgivare och forskare), samt Jerker Edström (Ström Advokatbyrå). Totalt deltog ca 90 personer.

Den 12 oktober arrangerade föreningen ett kvällsmöte på temat ”Närstående rättigheter”. Talare var Jan Rosén (Stockholms universitet). Anförandet anknöt bl.a. till presentationerna och diskussionerna vid årets ALAI-kongress. Totalt deltog ca 50 personer.

Den 2 december arrangerade föreningen sin traditionsenliga studiedag, denna gång i World Trade Center. Huvudteman för dagen var nya bestämmelser om upphovsrättsliga avtal, artificiell intelligens, metaverse, samt ny rättspraxis. I programmet medverkade Jan Rosén (Stockholms universitet), Thorbjörn Öström (Bratt Feinsilber Harling), Henrik Bengtsson (Delphi), Lotta Wattrang (TV4), Susin Lindblom (Dramatikerförbundet), Monique Wadsted (Bird & Bird), Mikaela Zabrodsky (Förläggareföreningen), Åsa Anesäter (Författarförbundet), Daniel Gervais (Vanderbilt University), Karin Cederlund och Mattias Erdös (båda vid Sandart & Partners), Per Strömbäck (Dataspelsbranschen) och Kacper Szkalej (Lunds universitet). Totalt deltog ca 120 personer.

Föreningen har främjat internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga området, främst genom samverkan med sina nordiska systerorganisationer och genom organisationen ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale). Den 31 augusti – 2 september stod Norsk forening for opphavsrett värd för det XVIII:e Nordiska upphovsrättssymposiet. Symposiet ägde rum i Kristiansand. ALAI:s kongress “Copyright, Neighbouring and Special Rights – State of affairs and further outlook” ägde rum den 15-16 september i Estoril, Portugal.

Jan Rosén är Vice President i ALAI och SFU har rätt till ytterligare tre ledamöter i exekutivkommittén (för närvarande Johan Axhamn, Helene Hillerström Miksche och Eleonora Rosati). Gunnar Karnell är hedersmedlem i ALAI och har därmed en personlig plats i exekutivkommittén.

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU representeras i NIR:s styrelse av Jan Rosén. Johan Axhamn är chefredaktör för NIR och medlem av NIR:s redaktionsråd.

Föreningen hade vid årsskiftet 2022/23 311 medlemmar (föregående år 316) och 27 stödjande medlemmar (föregående år 28).

Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Jan Rosén, vice ordförande Daniel Westman, kassör Kenth Muldin, sekreterare Johan Axhamn samt ledamöterna Stephan Carlsson, Ulrika Jensen, Rebecca Barzegar, Helene Hillerström Miksche, Susin Lindblom-Curman, Eleonora Rosati och Thorbjörn Öström. Styrelsen höll fyra möten under året. I perioden mellan dessa möten har styrelsen diskuterat aktuella frågor per e-post.

Revisorer har under verksamhetsåret varit Charlott Richardson och Magnus Tonell. Emilia Hempel har varit revisorssuppleant.

Föreningens valberedning har bestått av Malin Allard, Mathias Willdal och Mikaela Zabrodsky.

---

Tidigare verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Verksamhetsberättelse 2021.pdf
Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Verksamhetsberättelse 2018.pdf
Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Verksamhetsberättelse 2016.pdf
Verksamhetsberättelse 2015.pdf
Verksamhetsberättelse 2014.pdf
Verksamhetsberättelse 2013.pdf
Verksamhetsberättelse 2012.pdf
Verksamhetsberättelse 2011.pdf
Verksamhetsberättelse 2010.pdf
Verksamhetsberättelse 2009.pdf
Verksamhetsberättelse 2008.pdf
Verksamhetsberättelse 2007.pdf
Verksamhetsberättelse 2006.pdf
Verksamhetsberättelse 2005.pdf
Verksamhetsberättelse 2004.pdf
Verksamhetsberättelse 2003.pdf
Verksamhetsberättelse 2002.pdf
Verksamhetsberättelse 2001.pdf
Verksamhetsberättelse 2000

Sammanställning av föreningens verksamhet 1954-2004Aktuellt


Föreningen arrangerar sin årliga studiedag måndagen den 11 december.

  • Rättspraxis - EU-domstolen och nationella domstolar
  • På departementets skrivbord - uppdatering från Justitiedepartementet
  • Ny EU-lagstiftning om data och AI: Vad betyder den för upphovsrätten?
  • Senaste nytt om AI och upphovsrätt
  • Förvärv av rättighetskataloger - praktik och juridik
  • Case: Juridiken kring Eurovision

Program och formulär för anmälan via denna länk.


Föreningen arrangerar ett kvällsmöte onsdagen den 11 oktober kl. 18.00 på Nalen. Temat för kvällen är ideell rätt. Ysolde Gendreau håller föredrag på temat "What's New with Moral Rights?" Styrelsen bjuder även in till ett förmingel för nya medlemmar från kl. 17.30. Mer information och registrering (senast den 5 oktober) via denna länk.


Styrelsen har valt Elin Lindh (Sandart & Partners) till ny sekreterare i föreningen. Johan Axhamn valdes samtidigt till ny vice ordförande och Daniel Westman till ny ordförande. Stephan Carlsson omvaldes till kassör/skattmästare.


Styrelsen har blivit kontaktad av PRV med en allmän inbjudan till föreningens medlemmar om att anmäla sig till PRV:s s.k. medlarlista. Listan omfattar personer som är intresserade av att medla i tvister som rör online-plattformars åtgärder enligt 52 l § upphovsrättslagen. För mer information, se denna pdf.


Föreningens traditionsenliga våravslutning äger rum den 12 juni (eftermiddag och kväll) på Hotell Skeppsholmen. Teman för våravslutningen är bl.a. upphovsrätt och maskininlärning, copyright infrastructure, årets SFU-pris samt samtal med upphovsrättsadvokater om "att processa om upphovsrätt". Efter programmet följer vinmingel och buffé. För mer information, program och anmälan, klicka här.

Tidigare nyheter >>